XxxHolic

From Anime Bath Scene Wiki
(Redirected from XXXHolic)
Jump to: navigation, search

XxxHolic is a Anime and Manga series from CLAMP.

XXXHolic (anime)

Episode 20

Yuuko Ichihara the dimensional witch takes a Bath.

XXXHolic Kei

Episode 10

Kohane Tsuyuri takes a Bath with Yuuko's twin servants, Maru and Moro (Marudashi and Morodashi)

XXXHolic Shunmuki

Episode 2

Kimihiro Watanuki, the main character

Site Navigation

v  e
Bathing Scenes from 2006
v  e
Bathing Scenes from 2008
v  e
Bathing Scenes from 2009